De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Statistiek

2004

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Chi-Kwadraattoets op een verband tussen twee kenmerken (afhankelijkheid)
Wat is correlatie en wat is regressie?
95% betrouwbaarheidsniveau bij labo-controle
Afleiden regressievergelijking
Afleiden van normaalverdeling / Integraal van Poisson
Aflezen grafieken
Alle resultaten correlaties in een tabel
Analyses en missing values
Anova/levene`s toets
Begrippen
Bepaling van onderzoekspopulatie nav missing values
Bereken kurtosos binomiale verdeling
Berekenen verwerpingsgebied
Berekening percentage, grenswaarde, gemiddelde en standaardafwijking
Bereking benodigde omvang en max afwijking
Beschrijvende statistiek
Beschrijvende statistiek
Beschrijvende Statistiek
Beschrijvende Statistiek
Beschrijvende Statistiek
Beschrijvende statistiek
Beschrijvende statistiek
Beschrijvende statistiek
Beschrijvende statistiek/Maten voor ligging en spreiding
Beste score
Beta - coŽfficiŽnten
Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheidsinterval
Betrouwbaarheidsinterval van regressieanalyse
Betrouwbaarheidsinterval voor percentages
Betrouwbaarheidsintervallen
Betrouwbaarheidspercentage
Bevolkingspiramide
Bevolkingspiramide
Bias en Estimators
Binomiaal of normaal?
Binomiale verdeling
Binomiale verdeling
Bonferroni test
Boxplot-scatter-kruistabel(crosstab)-stem and leaf
Centrale limietstelling
Centrummaat
Chebychev
Chi kwadraat en cramers v
Chi kwadraat test
Chi kwadraat toets en kritieke waarden
Chi square
Chikwadraat
Chi-kwadraat
Chi-kwadraat
Chi-kwadraat toets
Chi-kwadraat verdeling en loglineaire analyse
Chi-Kwadraattoets bij kleine groepen
Chi-kwadraatwaarde + aantal waarden van vrijheid
Cirkeldiagram
Conclusies trekken op basis van een enquete in Zaandam
Continue versus discrete stochastische veranderlijke
Correlatie
Correlatie
Correlatie
Correlatie
Correlatie
Correlatie en formule
Correlatie en regressie
Correlatie en regressie tussen niet-gestandaardiseerde variabelen
Correlatie en regressieanalyse
Correlatie of multiple regressie?
Correlatiecoefficient
CorrelatiecoŽfficiŽnt
Correlatiecoefficient (zonder tabel met gegevens)
CorrelatiecoŽfficiŽnt berekenen
Correlatiecoefficient bij horizontale puntenwolk
CorrelatiecoŽfficiŽnt van Pearson
Covariantie
Cramers V en epsilon
Crosstabs
Cumulatieve frequentie dichtheid en ogief
De constante d2
De mediaan, q1 en q3 aflezen uit somfrequentiepolygoon
De scheefheid van Pearson
Dichotome variabele
Een alternatieve standaarddeviatie
Eisen voor een tabel
Enquete analyseren
Error box
Eta kwadraat
Excel en histogrammen
Extrapoleren
Forecastmodel
Frequentie tabellen
Frequentiepolygoon
Functie bepalen
Gasverbruik voorspellen obv historische tijdreeks
Gecorrigeerde nauwkeurigheid bij een steekproef
Gemiddeld aantal personen per huishouden berekenen
Gemiddeld gewicht
Gemiddelde van standaarddeviaties
GinicoŽfficiŽnt
Griep
Groeimodel
Groeiprocessen van de mens, lengte en gewicht
Het afleiden van de variatie uit 1 resultaat
Het verschil tussen correlaties toetsen
Hoe bepaal ik de varianties tbv een veiligheidsvoorraad?
Hoe groot is het gemiddelde als je optelt of vermenigvuldigt?
Hoe moet ik hier een frequentie tabel en grafiek van maken
Hoe moet ik de verschiltoets voor gemiddelden toepassen?
Hoe teken je een cumulatieve frequentiepolygoon?
Hoe toets ik op significantie bij steekproef van 30 personen?
Hoe v85 (percentielsnelheid) berekenen ?
Independent t-test
Indexcijfers
Indexeren van contracprijzen
Interne consistentie
Kan ik in Excel een grafiek maken met waarschijnlijkheidspapier?
Kansbegrip
Kansberekening dakpannen
KANSREKENEN met of functie
Kansverdeling van steekproefgemiddelde
Klasfoto van 12 kinderen
Klassengrenzen
Klassenmidden bij leeftijd
Kleine steekproeven
Kolmogorov-Smirnov
Kwantitatief onderzoek
Kwartielafstand en mediaan
Limiet in `mean square sense`
Lineaire regressie
Lineaire regressie met dummyīs
Logistische regressie
Mag ik de Gauss curve gebruiken?
Mann Whitney U Test
Mann-Whitney test resultaten
Maximale standaarddeviatie
Meetniveau
Meetniveau
Meetniveau variabelen
Methode der kleinste kwadraten
Miljoenenjacht
Momentenstelsel
Multi-collineariteit en regressie
Nominale verdeling
Normaal-kwantiel diagram
Normale verdeling
Normale verdeling aan de hand van vaste waarden
Normaliteit testen
Notaties statistiek
Odds ratio en relatieve ratio
Oefening poisson-verdeling
Oefeningen beschrijvende statistiek
Optellen van kansen uit verschillende verdelingen
Ordinaal, nominaal of interval?
Paired-sample T-Test
Pearson
Percentage berekenen door middel van een interval
Poisson verdeling
Populatiestandaardafwijking - steekproefstandaardafwijking
Po-wiskunde
Profielwerkstuk intelligentie
Proportie van de populatie vergelijken met steekproef
P-waarde
P-waarde
P-waarde berekenen
Rating scales: ordinaal of interval?
Re: Berekening percentage, grenswaarde, gemiddelde en standaardafwijking
Re: Bereking benodigde omvang en max afwijking
Re: Betekenis standaardafwijking
Re: Betrouwbaarheidspercentage
Re: Boxplot
Re: Chi square
Re: Chi-Kwadraattoets bij kleine groepen
Re: Chi-kwadraatwaarde aantal waarden van vrijheid
Re: Correlatie en regressie
Re: Correlatiecoefficient
Re: Correlatiemaat
Re: Cumulatieve Frequentie Dichtheid
Re: Definitie van variantie en covariantie
Re: Een alternatieve standaarddeviatie
Re: Enquete, analyse van de data
Re: Frequentiepolygoon
Re: Frequentietabel
Re: Functie bepalen
Re: Gasverbruik voorspellen obv historische tijdreeks
Re: Gemiddeld aantal personen per huishouden berekenen
Re: KANSREKENEN met of functie
Re: Lineaire regressie
Re: Lineaire regressie
Re: Mann Whitney U Test
Re: Miljoenenjacht
Re: P-waarde
Re: Pws intelligentie
Re: Rating scales: ordinaal of interval?
Re: Re: Cumulatieve Frequentie Dichtheid
Re: Re: Eerste kwartiel
Re: Re: Frequentiepolygoon
Re: Re: Pws intelligentie
Re: Re: Re: Pws intelligentie
Re: Regressie-analyse SPSS
Re: Representativiteit met Chi-kwadraat toets
Re: Representativiteit steekproef meten met chi-kwadraat toets
Re: Significant verschil tussen twee verdelingen?
Re: Significantie en P waarde vgl
Re: Spieken
Re: Standaardfout
Re: Statistische maatstaven bij census of kleine steekproef
Re: Steekproef bij kwalitatief onderzoek
Re: T- test of Correlatie
Re: Toetsen
Re: T-verdeling op TI-83plus
Re: Verwachtingswaarde functie
Re: Wat doen met betrouwbaarheidsinterval met lage betrouwbaarheid?
Re: Wat is het verschil tussen kwartiel, kwantiel en percentiel?
Re: Welke statistische toets kan ik het beste gebruiken?
Regel van Bayes
Regressie
Regressie >>> lege output!!
Regressie analyse
Regressie en correlatie
Regressie model
Regressie: Coderen van dummies
Regressie-analyse SPSS
Regressiemodel probleem
Regressiemodellen
Rekenen met index en basisjaar
Representatief
Representativiteit
Representativiteit dmv chi kwadraat toets
Representativiteit met Chi-kwadraat toets
Representativiteit steekproef meten met chi-kwadraat toets
RO
Schatten van scheefheid en kurtosis
Sifnificantie toetsen
Significant verschil tussen trainingsmethoden
Significant verschil tussen twee verdelingen?
Significante verschillen bij een meervoudige vraag?
Significante verschillen tussen bodemvochtgehaltes
Significantie en nulhypothese
Significantie en P waarde vgl
Significantie p,t en F waarde bij een lineaire regressie
Sommatie - berekenen
Spieken
Spreiding
Spreidingsmaten
Spss Crosstabs
Standaard deviatie
Standaard deviatie
Standaard deviatie groot of klein
Standaard normaal verdeling
Standaardafwijking
Standaarddeviatie
Standaarddeviatie
Standaarddeviatie berekenen voor bepalen van volatiliteit
Standaarddeviatie!
Standaardfout
Standaardfout en t-toets
Standaardfout van het gemiddelde
Standaardnormale verdeling
Statistiek
Statistiek
Statistiek eindwerk
Statistische maatstaven bij census of kleine steekproef
Statistische steekproef en betrouwbaarheid?
Statistische toets in de sociologie/psychologie
Status van de eindwaarde binnen een range
Steekproef
Steekproef bij kwalitatief onderzoek
Steekproefgrootte
Steekproefgrootte
Steekproefgrootte enquÍte
Steekproefverdeling
Steelbladdiagram
T of F-toets ?
T- test of Correlatie
Tabel met 3 ingangen
Test
Toetsen
Toetsen
Toetsen
Toetsen gemiddelden bij eindige populatie (in SPSS bijv)
Trend
T-test
T-toets
T-verdeling op TI-83plus
Tweede Regressielijn
Uitbijters
Uitspraken over populatie
Variabelen: continu of discreet?
Variantie versus variatie
Verdeling met een dobbelsteen
Verschil hoofdcomponentenanalyse en factoranalyse
Verschillen tussen negatief exponentieel en normaal verdeeld
Verschillende soorten grafieken
Verwachting
Verwachting van het maximum en minimum van 2 verdelingen
Verwachtingswaarde bij verdeling geld over spaarpotten
Verwachtingswaarde functie
Verwachtte besteding
Vraagstuk ivm betrouwbaarheidsinterval
Vreemde uitkomst Mann-Whitney test
Waarom geeft SPSS een significantieniveau van 0,000?
Waarschijnlijkheidspapier
Wanneer mag ik toetsen gebruiken?
Wat betekent overschrijdingskans letterlijk?
Wat doen met betrouwbaarheidsinterval met lage betrouwbaarheid?
Wat is Bayesiaanse statistiek?
Wat is de cumulatieve relatieve frequentie?
Wat is de vergelijking van de regressielijn?
Wat is een betrouwbaarheidsinterval?
Wat is een statistisch onderzoek?
Wat is een steelbladdiagram?
Wat is een stochast?
Wat is een voldoende steekproeffunctie?
Wat is het verschil tussen kwartiel, kwantiel en percentiel?
Wat is hier de rechter klassegrens?
Wat is spreiding ?
Wat is standaarddeviatie?
Wat is statistiek?
Welk van variabelen zijn kwalitatief, kwatitatief, discreet of continu?
Welke manier van middelen is bruikbaar?
Welke statistische toets kan ik het beste gebruiken?
Welke toets moet ik doen?
Welke toets moet ik toepassen
Wilcoxon rangtekentoets - wanneer de H0 verwerpen?
Wilcoxon toets versus gepaarde t-toets
Z-scores

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Statistiek'

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3