WisFaq!

Algemene voorwaarden

Deze website is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van ondergetekende en de beantwoorders, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

De informatie mag uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden opgeslagen op de PC van de gebruiker of op het netwerk van de eigen onderwijsinstelling. Daarbuiten mag niets van de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op heel veel plaatsen op deze site kunnen bezoekers en gebruikers bijdragen leveren aan de inhoud van de site. Eenieder die informatie op de site plaatst wordt geacht verklaard te hebben:

Ondergetekende kan geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor door derden op bovengenoemde wijze op de site geplaatste informatie en ik behoud mij het recht voor om berichten zonder verdere kennisgeving van de site te verwijderen.

Wie zich om welke redenen dan ook aangetast voelt in (auteurs)rechten of zich om een andere reden stoort aan een bericht, wordt verzocht om dit te melden. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De eigenaar van de website en de beantwoorders van WisFaq wijzen elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkhei ten aanzien van de gevolgen, direct of indirect, van elk gegeven antwoord van de hand. Een ieder die hier een vraag stelt geeft daarmee te kennen van deze afwijzing op de hoogte te zijn en verklaart zich akkoord met de hier gestelde voorwaarden.

Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen.

Privacyverklaring

W.v.Ravenstein

Den Haag, 23 september 2001