Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

C. Statistisch onderzoek

Een onderzoeksverslag heeft doorgaans de volgende structuur:

  • Inleiding
  • Vraagstelling en operationalisatie
  • Hypothesen en verantwoording
  • Enqûete maken en uitvoeren
  • Verwerken
  • Conclusies
  • Discussie
  • Hulpmiddelen

Meestal stellen opleidingen aanvullende eisen aan alle onderdelen van het onderzoek en aan de verslaglegging.

Hieronder kan je de tekst uit mijn cursus statistiek 1-3 vinden. Het geeft je hopelijk een goed idee wat je allemaal moet doen...


Vraagstelling en operationalisatie
Elk onderzoek begint met een vraagstelling. De rest van de opzet zal steeds gericht zijn op het kunnen beantwoorden van de vraagstelling.

Om de vraagstelling te kunnen beantwoorden zal je de vraag moeten vertalen naar iets dat je kan meten of observeren. Hierbij maakt men gewoonlijk gebruik van de kennis en ervaringen bij vergelijkbaar onderzoek en de daar ontwikkelde meetinstrumenten, vragenlijsten en/of testen. In ons onderzoek maak je een enquete. Het vertalen van 'vraag' naar iets wat je kan meten noemen we wel operationalisatie.

Hypothesen en verantwoording
Voordat je het onderzoek gaat uitvoeren stel je een aantal hypothesen op. Wat zou je (gezien de vraagstelling en de veronderstellingen, modellen en of de theorie) mogen verwachten... In de opzet van je onderzoek probeer je steeds een ontkenning dan wel een bevestiging van je hypothese(n) te vinden.

Je hypothesen zul je ook theoretisch moeten kunnen verantwoorden. Geef aan op grond waarvan je bepaalde verwachtingen hebt ten aanzien van de uitkomst van je onderzoek.

Enqûete maken en uitvoeren
Na het vaststellen van het doel en methode van onderzoek ga je je onderzoek uitvoeren. Het kan hierbij gaan om doen van metingen, observeren van gedrag, het verzamelen van gegeven, een enquete opstellen en afnemen, e.d.

Op de pagina hieronder kan je een aantal praktische aanwijzingen vinden voor het maken van een goed enqûeteformulier.

Verwerken
Na het uitvoeren van het onderzoek ga je de gegevens verwerken. De beschrijvende statistiek kan hier een belangrijke rol vervullen! In deze cursus is dit een belangrijk onderdeel. Hier kan je laten zien wat je geleerd hebt!

Voor dit onderdeel kan je de meeste punten verdienen. In principe zou alles wat in het theoretische deel aan de orde is geweest terug te vinden moeten zijn. Beschrijvende statistiek gaat over het verwerken en representeren van de gegevens.

Conclusies
Na verwerking van de gegevens uit het onderzoek geef je aan welke conclusies je kan trekken op grond van het verloop van het onderzoek en de gevonden resultaten. In hoeverre is de vraagstelling beantwoord?

Discussie
Als laatste bespreek je in de discussie het onderzoek, de beperkingen, mogelijke storende factoren, leermomenten, ideeën voor verder onderzoek, e.d.

Hulpmiddelen
n het verslag geef je ook altijd een overzichtje van de hulpmiddelen en bronnen die je hebt gebruikt bij het onderzoek. Dat kunnen dus boeken zijn, internetsites, softwareprogramm's, e.d.

Omdat elke onderzoek transparant, herhaalbaar en helder moet zijn zullen bovenstaande zaken ook allemaal in het onderzoeksverslag terug te vinden moeten zijn.


FAQ's


©2004-2024 WisFaq